...
Reklama
Pożyczki w UK od 1000 – 40000 Funtów

Trybunał Pracy W UK Bezpodstawne Zwolnienie

Znajdziesz tutaj:

loan finder

Prawo odwołania się do trybunału pracy w przypadku wadliwego (niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego) rozwiązania stosunku pracy.nieuzasadnione zwolnieniePracownikowi, któremu w jego przekonaniu wypowiedziano umowę o pracę w sposób nieuzasadniony lub niezgodny z prawem przysługuje uprawnienie do wniesienia  odwołania do trybunału pracy.  Pozew należy wnieść na druku ET1.

Terminy

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że jeżeli zatrudnienie ustaje w dniu 13 marca to pozew do trybunału pracy powinien być wniesiony przed dniem 12 czerwca. Trybunał może przywrócić termin na złożenie pozwu jedynie w przypadku uprawdopodobnienia niemożności jego złożenia przed upływem ustawowego terminu.

Środki ochrony prawnej

Jeśli trybunał pracy uzna roszczenie pracownika za zasadne, wówczas decyduje jaki środek ochrony prawnej może zasądzić. Zwykle decyzja w tej sprawie zapada na odrębnym posiedzeniu lub w czasie posiedzenia głównego. Kwestia uwzględnienia poniższych środków ochrony prawnej należy  do swobodnej decyzji trybunału. Przy ostatecznym rozstrzygnięciu są one brane pod uwagę w następującej kolejności:

  • przywrócenie do pracy na dawnym stanowisku pracy (orzeczenie odtwarza istniejący pierwotnie stosunek pracy)
  • przywrócenie do pracy na nowym stanowisku pracy (ponowne nawiązanie stosunku pracy)
  • odszkodowanie.

Trybunał może również zasądzić zwrot kosztów procesu.

Przywrócenie do pracy

Zgodnie z formularzem ET1 pracownik jest zobowiązany do wskazania jednego z powyższych żądań. Przy czym, niedomaganie się przez pracownika przywrócenia do pracy w pozwie nie oznacza, że nie może tego żądać w trakcie posiedzenia trybunału. W praktyce jednakże, przywrócenie pracownika do pracy przez trybunał pracy jest bardzo rzadko spotykane.

Przywrócenie do pracy na dawnym stanowisku pracy

W pierwszej kolejności trybunał pracy rozważa możliwość przywrócenia pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Tego typu orzeczenie wymaga od pracodawcy traktowania pracownika w taki sposób jakby rozwiązanie umowy o pracę nie miało miejsca.  Oznacza to konieczność dopuszczenia pracownika do wykonywania tych samych obowiązków na poprzednich warunkach bez uszczerbku w zakresie wynagrodzenia, ubezpieczenia społecznego, ciągłości zatrudnienia oraz innych przywilejów przysługujących pracownikowi, gdyby nie rozwiązano z nim umowy o pracę.

Przywrócenie do pracy na nowym stanowisku pracy

Jeśli w ocenie trybunału przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach jest niemożliwe, w dalszej kolejności jest on zobowiązany do rozstrzygnięcia o możliwości przywrócenia pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym. Trybunał wydając takie orzeczenie równocześnie określa warunki na jakich pracownik ma być zatrudniony. Wskazuje także, że pracownik powinien znaleźć zatrudnienie na stanowisku równorzędnym do dotychczasowo zajmowanego u poprzedniego pracodawcy, jego następcy lub też u zrzeszonego pracodawcy.

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Przywrócenie pracownika do pracy wiąże się z obowiązkiem pracodawcy do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu za czas, gdy pozostawał on bez pracy z powodu zwolnienia . Przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia pracodawca z reguły bierze pod uwagę dodatkowe świadczenia pieniężne otrzymane przez pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę tj.  odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia (odprawa), gratyfikacje oraz wynagrodzenie z tytułu innego zatrudnienia.

Odszkodowanie

W większości przypadków, w przypadku pracowników, którym wypowiedziano umowę o pracę w sposób nieuzasadniony lub niezgodny z prawem, jedynym środkiem prawnym, który znajduje zastosowanie jest odszkodowanie. Składa się ono z :

  • · odszkodowania podstawowego
  • · odszkodowanie wyrównawczego

Zwrot nienależnych korzyści

W przypadku pracowników pobierających świadczenia w ramach ubezpieczenia społecznego w okresie, za który otrzymali oni odszkodowanie wyrównawcze, zastosowanie będą miały przepisy mające na celu zapobieganie otrzymywania podwójnej rekompensaty z tytułu tej samej szkody.

 

Kategoria:

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.